EURO Plus II-75 (Beg.) PO 50 Fire Fire Master 50 EN2 E Fire Master 50 EN2 K Fire Master 65 EN2 E Fire Master 65 EN2 K PO 50 EURO Basic II-40 Galaxy 60K PO 50Elfire PO 65 Fire Galaxy 60E PO 50E PO 100 KP 67 II PO 65Elfire EURO Basic II-60 PO 80 Fire PO 80E PO 90 Fire RB II-40 PO 80Elfire PG Plus 60 PO 100E PO 130 GPP 65 KP PRO 45 II EURO Basic II-100 EURO Plus II-55 PO 100 Fire GPP 75 KP 100 II PO 90Elfire RB II-50 RB II-900 KP 120 II RB II-500 PO 130E PO 100Elfire PSV 80 RB II-80 EURO Plus II-70 KP 150 II PG Plus 150 RB II-1200 KP PRO 62 II PG Plus 110 KP PRO 85 II GPP 120 RB II-1500 EuroCash 23 II KP PRO 100 II EURO Plus II-105 PG Plus 200 PSV 100 KP PRO 120 II PSV 140 EURO Plus II-140 EuroCash 23S II GPP 140 KP PRO 150 II PG Plus 300 EuroCash 43 II EuroCash 51 II GPP 160 KP PRO 180 II EURO Plus II-175 PG Plus 350 SG 62 II SG 100 II SG 120 II SG 150 II SG 180 II PG Plus 450 EuroCash 63 II
EURO Plus II-75 (Beg.) PO 50 Fire Fire Master 50 EN2 E Fire Master 50 EN2 K Fire Master 65 EN2 E Fire Master 65 EN2 K PO 50 EURO Basic II-40 Galaxy 60K PO 50Elfire PO 65 Fire Galaxy 60E PO 50E PO 100 KP 67 II PO 65Elfire EURO Basic II-60 PO 80 Fire PO 80E PO 90 Fire RB II-40 PO 80Elfire PG Plus 60 PO 100E PO 130 GPP 65 KP PRO 45 II EURO Basic II-100 EURO Plus II-55 PO 100 Fire GPP 75 KP 100 II PO 90Elfire RB II-50 RB II-900 KP 120 II RB II-500 PO 130E PO 100Elfire PSV 80 RB II-80 EURO Plus II-70 KP 150 II PG Plus 150 RB II-1200 KP PRO 62 II PG Plus 110 KP PRO 85 II GPP 120 RB II-1500 EuroCash 23 II KP PRO 100 II EURO Plus II-105 PG Plus 200 PSV 100 KP PRO 120 II PSV 140 EURO Plus II-140 EuroCash 23S II GPP 140 KP PRO 150 II PG Plus 300 EuroCash 43 II EuroCash 51 II GPP 160 KP PRO 180 II EURO Plus II-175 PG Plus 350 SG 62 II SG 100 II SG 120 II SG 150 II SG 180 II PG Plus 450 EuroCash 63 II
Höjd utv 750 mm 500 mm 490 mm 490 mm 670 mm 670 mm 610 mm 570 mm 610 mm 500 mm 670 mm 610 mm 610 mm 1010 mm 670 mm 670 mm 770 mm 810 mm 810 mm 990 mm 565 mm 810 mm 530 mm 1010 mm 1320 mm 660 mm 450 mm 1190 mm 730 mm 1010 mm 755 mm 1000 mm 990 mm 665 mm 1065 mm 1200 mm 665 mm 1320 mm 1010 mm 780 mm 965 mm 880 mm 1500 mm 875 mm 1365 mm 620 mm 690 mm 850 mm 1225 mm 1623 mm 715 mm 1000 mm 1230 mm 1150 mm 1080 mm 1200 mm 1380 mm 1580 mm 1030 mm 1385 mm 1500 mm 1600 mm 1230 mm 1430 mm 1575 mm 1800 mm 1930 mm 1600 mm 620 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 1850 mm 1730 mm
Bredd utv 580 mm 510 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 680 mm 565 mm (+20 mm) 680 mm 510 mm 510 mm 680 mm 680 mm 680 mm 500 mm 510 mm 565 mm (+20 mm) 680 mm 680 mm 510 mm 560 mm 680 mm 500 mm 680 mm 680 mm 625 mm 580 mm 565 mm (+20 mm) 685 mm (+27 mm) 680 mm 625 mm 500 mm 510 mm 560 mm 660 mm 500 mm 660 mm 680 mm 680 mm 680 mm 560 mm 685 mm (+27 mm) 500 mm 600 mm 660 mm 580 mm 600 mm 580 mm 725 mm 635 mm 550 mm 580 mm 685 mm (+27 mm) 600 mm 680 mm 580 mm 680 mm 685 mm (+27 mm) 640 mm 725 mm 580 mm 600 mm 640 mm 640 mm 725 mm 580 mm 685 mm (+27 mm) 675 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 675 mm 800 mm
Djup utv 640 mm 510 mm 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 495 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 510 mm 510 mm 510 mm 600 mm (+55 mm) 510 mm 528 mm 510 mm 510 mm 510 mm 570 mm 540 mm (+50 mm) 640 mm (+55 mm) 510 mm 510 mm 495 mm 510 mm 600 mm (+55 mm) 670 mm (+55 mm) 495 mm 670 mm (+55 mm) 510 mm 510 mm 660 mm 600 mm (+55 mm) 640 mm (+55 mm) 495 mm 561 mm 670 mm (+55 mm) 570 mm 561 mm 570 mm 510 mm 601 mm (+55 mm) 648 mm 570 mm 640 mm (+55 mm) 561 mm 660 mm 570 mm 660 mm 640 mm (+55 mm) 648 mm 510 mm 570 mm 561 mm 648 mm 648 mm 510 mm 570 mm 640 mm (+55 mm) 585 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 616 mm 693 mm
Höjd inv 410 mm 330 mm 330 mm 510 mm 510 mm 700 mm 400 mm 520 mm 410 mm 580 mm 520 mm 500 mm 900 mm 560 mm 580 mm 600 mm 720 mm 700 mm 900 mm 400 mm 720 mm 430 mm 900 mm 1210 mm 535 mm 290 mm 1020 mm 550 mm 920 mm 630 mm 890 mm 900 mm 500 mm 900 mm 1090 mm 500 mm 1210 mm 920 mm 600 mm 800 mm 700 mm 1390 mm 775 mm 1200 mm 460 mm 590 mm 690 mm 1100 mm 1490 mm 585 mm 840 mm 1050 mm 1050 mm 900 mm 1040 mm 1200 mm 1400 mm 900 mm 1260 mm 1340 mm 1500 mm 1100 mm 1300 mm 1450 mm 1640 mm 1750 mm 1500 mm 460 mm 840 mm 1040 mm 1340 mm 1640 mm 1750 mm 1600 mm
Bredd inv 420 mm 332 mm 332 mm 332 mm 332 mm 565 mm 390 mm 590 mm 420 mm 420 mm 590 mm 565 mm 565 mm 390 mm 420 mm 390 mm 590 mm 565 mm 420 mm 400 mm 590 mm 400 mm 565 mm 550 mm 500 mm 420 mm 390 mm 500 mm 590 mm 500 mm 390 mm 420 mm 400 mm 500 mm 390 mm 500 mm 550 mm 590 mm 480 mm 400 mm 500 mm 390 mm 500 mm 500 mm 420 mm 500 mm 420 mm 600 mm 500 mm 420 mm 420 mm 500 mm 500 mm 480 mm 420 mm 480 mm 500 mm 510 mm 600 mm 420 mm 500 mm 510 mm 510 mm 600 mm 420 mm 500 mm 575 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 575 mm 670 mm
Djup inv 373 mm 295 mm 295 mm 295 mm 295 mm 355 mm 330 mm 370 mm 373 mm 373 mm 370 mm 355 mm 355 mm 360 mm 373 mm 330 mm 373 mm 355 mm 373 mm 330 mm 373 mm 360 mm 355 mm 355 mm 305 mm 340 mm 330 mm 400 mm 373 mm 305 mm 360 mm 373 mm 330 mm 400 mm 360 mm 400 mm 355 mm 373 mm 400 mm 330 mm 400 mm 360 mm 386 mm 400 mm 340 mm 386 mm 340 mm 305 mm 400 mm 425 mm 340 mm 400 mm 386 mm 400 mm 340 mm 400 mm 400 mm 425 mm 305 mm 340 mm 386 mm 425 mm 425 mm 305 mm 340 mm 400 mm 410 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 440 mm 470 mm
Vikt 600 kg 189 kg 102 kg 102 kg 136 kg 136 kg 137 kg 310 kg 280 kg 189 kg 248 kg 280 kg 137 kg 298 kg 100 kg 248 kg 400 kg 382 kg 256 kg 334 kg 290 kg 346 kg 250 kg 298 kg 381 kg 265 kg 127 kg 600 kg 465 kg 410 kg 280 kg 130 kg 334 kg 325 kg 570 kg 153 kg 395 kg 318 kg 410 kg 590 kg 425 kg 560 kg 193 kg 402 kg 700 kg 157 kg 334 kg 222 kg 420 kg 830 kg 290 kg 257 kg 830 kg 501 kg 590 kg 297 kg 980 kg 1060 kg 408 kg 495 kg 388 kg 655 kg 477 kg 545 kg 550 kg 442 kg 1290 kg 731 kg 157 kg 257 kg 297 kg 388 kg 442 kg 981 kg 768 kg
Volym 64 l 32 32 49 49 100 l 52 l 113 l 64 l 91 l 113 l 100 l 180 l 79 l 91 l 77 l 158 l 140 l 141 l 56 l 158 l 62 l 180 l 235 l 81 l 41 l 131 l 110 l 202 l 96 l 125 l 141 l 66 l 180 l 153 l 100 l 235 l 202 l 115 l 106 l 140 l 195 l 150 l 240 l 66 l 114 l 99 l 201 l 300 l 120 l 210 l 203 l 173 l 149 l 230 l 280 l 230 l 191 l 290 l 265 l 234 l 350 l 354 l 66 l 120 l 149 l 191 l 234 l 443 l
Brandskyddsklass NT Fire 017, P120 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659 Motsvarande 60 P EN-15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659 Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min Motsvarande 60 P EN 15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min NT Fire 017, P60 min EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat EN 15659 EN 15659 EN-1047(S-60P) Brandisolerat Motsvarande 60 P Motsvarande 120 P EN 15659, LFS P30 min EN-1047(S-60P) Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min NT Fire 017, P60 min NT Fire 017, P60 min Brandisolerat NT Fire 017, P60 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min NT Fire 017, P60 min NT Fire 017, P60 min Motsvarande 120 P Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(S-60P) NT Fire 017, P60 min EN-1047(NT-60P) Brandisolerat Motsvarande 120 P Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Motsvarande 120 P EN-1047(NT-60P) EN-1047(S-60P) Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(NT-60P) EN-1047(NT-60P) EN-1047(S-60P) Brandisolerat Motsvarande 120 P Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(NT-60P)
Inbrottsskyddsklass SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II
Rek. Belopp 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr
Kapacitet - - - - - - 6 pärmar 10 pärmar - - 10 pärmar - - - - 6 st pärmar + utrymme ovan hyllplan - - - - - 8 pärmar - - 8 pärmar - 12 pärmar + utrymme ovan hyllplan alt. 18 pärmar 8 pärmar - 9 pärmar - - - - - - - - 8 pärmar - 16 pärmar - - - - - - 21 pärmar - - 24 pärmar - 18 pärmar - 24 pärmar 32 pärmar 23 - - 28 pärmar - 40 pärmar - - - - - - -
Standard utrustning Nyckellås, flyttbar hylla Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, 2 nycklar, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor. Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor. Nyckell med 2 nycklar, en hylla Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Omställbart högsäkerhetslås och 2 nycklar, 3 st flyttbara hyllor, förberedd för förankring i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, en hylla Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 4 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Kodlås, 1 hylla och förberett för fastbultning Kodlås, 2 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 3 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60